Extra aandacht en expertise

Leerlingenzorg
Ieder kind is uniek, ieder kind maakt een eigen persoonlijke ontwikkeling door. Wij volgen de kinderen op de voet door eigen observaties, persoonlijke begeleiding en ontwikkelvolgsystemen. Voor het volgen van de ontwikkeling van de kleuters gebruiken wij het observatie instrument BOSOS. Voor het volgen van de leerontwikkeling in de groepen 3 t/m 8 volgen wij het Cito leerlingvolgsysteem. De sociaal emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid worden gemeten door de vragenlijst ZIEN!

Handelingsgericht werken (HGW)
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. Wij voeren hiervoor ouder- en kindgesprekken en de (Cito)toetsen worden per vak geanalyseerd.

Groepsplan
Twee keer per jaar worden de Citotoetsen afgenomen. Deze worden door de stamgroepleider geanalyseerd. Aan de hand van deze analyses worden de groepsplannen opgesteld en worden de onderwijsbehoeften beschreven in de ‘groepsfoto’. Op deze wijze is de differentiatie van het lesaanbod, de werkwijze en wat leerlingen specifiek nodig hebben voor de komende periode vastgesteld.

Groepsfoto
Naast het groepsplan brengt de stamgroepleider de groep kinderen in kaart in een 'groepsfoto'. Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de groep, aansluiting heeft met andere kinderen en zich gewaardeerd en gezien voelt. De groepsfoto helpt bij het in kaart brengen van het groepsklimaat.

De intern begeleider ondersteunt de stamgroepleider bij het opstellen van het groepsplan en de groepsfoto. Wanneer blijkt dat een leerling aanpassing van lesstof nodig heeft op een of meerdere vakken, kan er gekozen worden voor een eigen leerlijn. Er wordt dan een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit gaat altijd in overleg met ouders

Samenwerkingsverband
De school kan een beroep doen op het samenwerkingsverband als er specifieke ondersteuning nodig is of als de school advies nodig heeft. De intern begeleiders kunnen in overleg met ouders, de stamgroepleider en directeur een arrangement aanvragen op individueel-, groeps- of schoolniveau.

Ondersteuningsteam
Ongeveer vijf keer per jaar wordt een overleg gepland met het ondersteuningsteam vanuit het Samenwerkingsverband. In dit overleg kunnen specifieke hulpvragen besproken worden. In het OT zitten de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, de begeleider passend onderwijs, de jeugdarts, de leerkracht, de ouders en de intern begeleider.